0342 321 89 89

info@mtnbilisim.com

0342 325 4224

0541 719 56 99
Değirmiçem Mah Özgürlük Cad. No:40/b

Şahinbey / Gaziantep

www.mtnbilisim.com

E-DEFTER

E-DEFTER

E-DEFTER KULLANIMINA BAŞLAMA ZORUNLULUĞU

E-fatura kullanma zorunluluğu bulunan mükelleflerimizin 2014 yılında e-defter uygulamasına da geçmeleri gerekmektedir.

Elektronik defter tutma zorunluluğunun başlama zamanı başvuru tarihlerine göre belirtilmiştir.

Buna göre, elektronik defter uygulamasına,

- 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

- 2014 yılı içinde ancak,  2014 Aralık ayından önce başvuranların ise en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Mükelleflerimizin yıl içinde geçişin getireceği sıkıntılarla karşılaşmamaları için elektronik defter uygulaması için başvurularını 2014 yılı Aralık ayı içinde yaparak uygulamaya 1/1/2015 tarihinden itibaren geçmelerini tavsiye ediyoruz.

Neden İzibiz E-Defter ?

1. Çözümümüz ERP bağımsızdır. Kullandığınız muhasebe programınız ile tam entegrasyon sağlamaktadır.

2. Performans testleri yapılmış olup Hızlı ve Güvenli defter hazırlamanız sağlanır.

3. ERP sürüm geçişlerinden etkilenmezsiniz.

4. ERP değişikliğinde yeniden eDefter uygulaması satın almanıza gerek kalmaz.

5. Daha makül fiyatlar ve destek paketleri mevcuttur.

Çözümümüz hakkında daha detaylı bilgi, sunum veya demo talebinde bulunmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

E-DEFTER İŞ AKIŞI

Detaylı bilgi ve demo için info@izibiz.com.tr adresinden veya 0 850 811 11 99 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz...

SIKÇA SORULAN E-DEFTER SORULARI

Soru 1. E-defter nedir?

E-defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gere- ken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanabilir.

Soru 2. E-defter ile ilgili düzenlemeleri yapmaya hangi kurumlar yetkilidir?

E-defter ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

Soru 3. E-defterin amacı nedir?

E-defter, hem mükelleflerin hem de birçok kamu ve özel sektör kurumunun vergisel ve vergisel olmayan birçok amacına katkıda bulunacak olan bir uygula- madır. Elbette BT’nin bu kadar yoğun olarak kullanıldığı günümüzde diğer ülke- lerdeki benzer uygulamalara paralel olarak e-defter uygulamasının ülkemizde de hayata geçirilmesi bir gerekliliğin ötesinde artık bir zorunluluk halini almıştır. Ayrıca e-defter, mükelleflerin uyum maliyetlerine ciddi katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda e-deftere geçilmesinin amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkün- dür:

• Defter kayıtlarının oluşturulması ile ilgili yükümlülükleri değişen teknolojik ve idari ihtiyaçlara uygun biçimde revize etmek,

• Kâğıt ortamında basım, tasdik ve saklama yükümlülüklerini ortadan kaldırmak suretiyle bu yükümlülüklerin elektronik ortam ve araçlarla yerine getiri- lebilmesine imkân sağlamak,

• Mükellef hizmetlerinde ve idari işlemlerde yeni açılımlar sağlamak,

• Vergiye gönüllü uyumu artırmak,


• Elektronik denetim için uygun altyapıyı oluşturmak ve yerleştirmek,

• Uzaktan denetim yapabilmenin kapısını aralamak,

• Uluslararası ortak denetime imkan sağlamak,

• Farklı yasal ortamlarda faaliyet gösteren uluslararası firmaların hem yönetsel hem de iç ve dış denetimleri ihtiyaçları için ortak bir format ve standart sağlamak,

E-defter uygulaması şüphesiz sadece Maliye Bakanlığı uygulamaları için değil, firmalardan çeşitli sebeplerle (örneğin bankalarca kredi taleplerinin değerlendirilmesi) bilgi ve raporlamalar isteyen diğer kamu ve özel sektör kurumları için de standart bir veri formatında bilgiler sunacağı için hayati öneme sahip bir projedir.

Soru 4. Bir mükellef olarak e-defteri tercih etmemin bana ne fay- dası olacak?

Ticari defterlerin kâğıda basılı olarak tutulması özellikle işlem sayısı çok olan mükelleflerin yüksek bakım ve saklama ile onay maliyetlerine katlanmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca özellikle yüksek hacimdeki defterler, firmaların iç ve dış denetimlerinde fonksiyonel olarak kullanılamamaktadır. Büyük iş hacmine sahip mükellefler söz konusu defterlerini uygulamada elektronik ortamda tutmalarına karşın yasal zorunluluklar nedeniyle elektronik ortamın yanında kâğıt ortamında da muhafaza etmektedirler.

Buna göre, açıklanan bu sebeplerden dolayı mükelleflerin elektronik ortam- da defter tutmalarının avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Baskı, kâğıt ve toner/kartuş tasarrufu,

• Arşivleme tasarrufu,

• İşgücü ve zaman tasarrufu,


• Onay maliyetlerinde azalma,

 

Ayrıca e-defterin, ibraz yükümlülüğünün gerektirdiği çeşitli durumlarda belge hazırlama, personel tahsisi ve denetim elamanının mükellefin işyerinde inceleme yapmasına gerek bırakmaması gibi çeşitli faydaları olacağı da muhakkaktır. Şüphesiz e-defterin ibrazı sadece vergi denetimi işlemleri ile sınırlı değildir. Bu- nun yanında örneğin mahkemeler veya bazı durumlarda bankalarca da istenen bazı bilgilerin standart bir formatta hazırlanması ve bu bilgilerin ilgililerce daha çabuk analiz edilmesi de mümkündür.7 Görüldüğü üzere XBRL teknolojisi kulla- nılarak oluşturulan e-defter, sadece mükellefler için değil, bundan yararlanacak olan taraflar için de büyük kolaylıklar ve maliyet avantajları sağlamaktadır.

Soru 5. Defter formatı ne demektir?

Format; bir bilgisayar dosyasının içeriğini, teknik ve kullanım özelliklerini, üzerinde çalışabilecek araçları belirleyen ve bilgisayarın dosyayı oluşturma, oku- ma, kaydetme, saklama ve geri çağırmada izleyeceği yöntemi belirten biçimlen- me şeklidir.

Halihazırda muhasebe bilgilerinin oluşturulması ve transferinde farklı stan- dart ve formatlar kullanılmaktadır. Bunlar; excel, flat file, txt.,jpg, pdf gibi for- matlarda ya da doğrudan database denilen tablolarda tutulmaktadır.

Finansal verilerin farklı formatlara dönüşebilecek şekilde üretimine izin ve- rerek verilerin tekrar girilmesi gereğini ortadan kaldırdığı ve farklı sistemler ta- rafından hazırlanan verileri standart hale getirerek birleştirilebilir ve taşınabilir olmasını sağladığından ülkemiz e-defter uygulamasında şimdilik yevmiye defte- ri ve büyük defterin elekronik ortamda hazırlanması, muhafazası ve ibrazı için XBRL GL (Global Ledger-Global Defter) taksonomisi5 kullanılmaktadır. XBRL GL, muhasebe işlemlerini tanımlamakta farklı muhasebe sistemlerinin kayıtları- nı tek bir standartta hazırlanmasını sağlayarak veri aktarımını kolaylaştırmakta, finansal raporların dayanağını oluşturan muhasebe kayıtlarını şeffaf, kolay anla- şılır ve analiz yapılabilir hale getirmektedir.

Soru 6. Tek format ve standart neden önemlidir?

E-defter uygulaması, ancak tek bir format ve standart halinde sunulursa bir anlam ifade eder. Diğer bir ifade ile verilerin e-defter kapsamında ortak bir for- mat ve standartta alınmaması e-defterden beklenen faydaları bütünüyle ortadan kaldırır. Ayrıca özellikle çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) uluslararası arenadaki faa- liyetlerinin gittikçe artıyor olması, bu firmaların kamuya açık olan ve olmayan finansal bütün iş ve işlemlerinin ortak bir dil etrafında toplanması zorunluluğu- nu da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede tek format ve standardın önemi aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Dönüşüm ve yeniden üretim faaliyetlerini ortadan kaldırır.

• Standart raporların üretilmesine imkân verir.

• Muhasebe döngüsü içerisinde ve finansal raporlama zincirinde bilgilerin hızlı ve ucuz iletimi sağlanır.

• Farklı ana dillerde hazırlanan verilerin uluslararası finansal bilgi kullanıcı- ları tarafından anlaşılabilir olmasını sağlar.

• Zaman, işgücü ve maliyet tasarrufu sağlar.

• Muhasebe programlarına bağımlılığını azaltır.

• Defter oluşturma ve saklama ile ilgili uygulamaların ortaya çıkmasında rekabet ortamı doğar ve tüm taraflara birlikte işlerlik kazandırır.

• Standart denetim/analiz araç ve uygulamalarının kullanımına imkân sağlar.

• Denetim elemanlarını karmaşık teknik işlemlerle uğraşmaktan ve dönüşüm için gereken teknik bilgi yükünden kurtarır.

• Denetim ve yönetim faaliyetlerine hız ve etkinlik getirir.

• E-Denetim ve uzaktan erişim/denetimin yolunu açar.

 

 

Soru 7. E-defter tutmak isteyen bir mükellefin atacağı ilk adım nedir?

E-defter tutmak isteyen bir mükellefin atacağı ilk adım, elektronik imza veya mali mühür temin edilmiş olması kaydıyla, e-defter oluşturmaya uyumlu bir yazılıma sahip olmasıdır.

Soru 8. Kullandığım muhasebe programı ile e-defter arasında nasıl bir fark var?

Günümüzde hemen hemen bütün işletmeler defterlerini çeşitli yazılımlar (muhasebe programları gibi) vasıtasıyla elektronik ortamlarda tutmakta ve mu- hafaza etmektedirler. Bugün piyasada işletmeler tarafından kullanılan çeşitli ve farklı özelliklere sahip çok sayıda muhasebe programı (daha geniş anlamı ile ya- zılım) bulunmaktadır.

E-defter işte bu farklı yazılımlar arasında ortak bir dil kullanılmak üzere ge- liştirilmiş bir bilgisayar programıdır. Diğer bir ifade ile işletmeler, Genel Tebli- ğin öngördüğü format ve standartlara uygun bir biçimde geliştirilmiş yazılımlar (muhasebe programları gibi) vasıtasıyla elektronik bir defter oluşturacaklardır. İlerleyen soru-cevaplarda da detaylı bir şekilde açıklanacağı üzere bu yazılımların e-defter uyumluluk testinden geçerek onay almış olmaları şarttır.

Soru 9. Hangi defterler elektronik ortamda tutulacak?

Genel Tebliğ’de hangi defterlerin e-defter şeklinde tutulacağına dair bir be- lirleme yapılmamıştır. Ancak Tebliğin atıf yaptığı www.edefter.gov.tr adresinde duyurulan defterler için veri standart ve formatı belirlenmiş olup, bunlar da bu- gün itibariyle yevmiye defteri ve büyük defterden ibarettir. İlerleyen dönemler- de uygun veri standart ve formatları belirlenip duyurulduğu takdirde, diğer bazı defterlerin de (örneğin karar defteri) e-defter şeklinde tutulması mümkündür.

Diğer Hizmetlerimiz